ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ

НА УЕБСАЙТ WWW.ANNESEMONIN.BG

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези Общи условия регламентират достъпa и използването на www.annesemonin.bg (наричан за краткост по-долу “Уебсайт”). С посещението, използването и реализирането на покупка чрез Уебсайта, Вие потвърждавате, че сте запознати с тези Условия и ги приемате. В случай че не сте съгласни с всички или част от нашите Общи условия, моля не използвайте нашия Уебсайт.

Този Уебсайт, както и цялата информация, която се съдържа в него се управлява и се поддържа от "ДЕБЮТИ" ООД, ЕИК: 204451230, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, ул. „Йоан Екзарх“ № 19, партер, офис 2 (наричано за краткост по-долу „Дружество“). При нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с нас чрез формата за връзка в Уебсайта или на телефон 0899820782.

Достъпът до Уебсайта и използването му, включително показване на страници, комуникация с Уебсайта и свързаните с Уебсайта и социални медийни ресурси, както и реализираните покупки, се извършват от потребители изцяло в съответствие със законодателство на Република България.

Дружеството не е отговорно за каквато и да е употреба на Уебсайта и съдържанието му, от който и да е от неговите потребители, която не е в съответствие със законите и законовите разпоредби на Република България. В случай на злонамерено действие от Ваша страна, може да бъдете подведени под отговорност за предоставяне на невярна, фалшива или заблуждаваща информация или данни, засягащи трети лица, както и за всяко неправомерно използване на такава информация или данни.

Артикулите, предлагани от Дружеството, представляват запечатани стоки, които след разпечатването им не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето на крайните потребители. Ако артикул бъде разопакован или му бъде нарушена оригиналната опаковка (напр. разкъсана транспортна опаковка, целофан, премахнати етикети, липсващи части и др.), правото Ви на отказ от договора отпада, респективно няма да можете да искате възстановяването на платените суми за тези Артикули.

Артикулите се предлагат само за лична употреба с нетърговска цел.

Настоящите Общи условия могат да бъдат частично или изцяло изменяни и актуализирани от Дружеството, като те влизат в сила от датата на публикуването им в Уебсайта, без да е необходимо изрично уведомление до потребителите на Уебсайта от страна на Дружеството. Датата на актуализация е посочена в края на документа.

II. ДЕФИНИЦИИ

Освен ако изрично не е посочено друго, използваните в настоящите Общи условия термини имат следното значение:

 • „Потребител” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през Уебсайта информационни услуги;
 • „Потребителски профил” е обособена част в Уебсайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му, история на извършените поръчки и списък на желаните артикули. Потребителският профил се съхранявана от Дружеството, като достъпът до същия се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп и др.;
 • „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в Уебсайта "Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя.
 • „Артикули“ са предлаганите чрез Уебсайта стоки за закупуване;
 • „Клиент“ е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което закупува Артикули, налични на Уебсайта;
 • „Кошница за пазаруване“ е определено място на Уебсайта, където Клиентите избират Артикули преди да направят поръчка;
 • „Поръчка“ е индивидуализирана заявка за закупуване на наличните Артикули в Количката за пазаруване. Поръчката представлява оферта от страна на Клиента за закупуване на Артикули, която не е обвързваща за Дружеството, като последното разполага с правото да приеме или да откаже да изпълни направената Поръчка. За сключване на договор между Дружеството и Клиента е необходимо Поръчката да бъде приета от Дружеството;
 • „Транспортни разходи“ са допълнителни разходи, различни от стойността на Артикулите във Вашата Количка за пазаруване, свързани с доставката на избраните Артикули до Клиента, тяхната застраховка, както и с обработването на Поръчката;
 • „Стойност на Поръчката” е общата стойност на Поръчката, която Клиентът трябва да заплати. В нея са включени стойността на Артикулите, както и всички дължими данъци, такси, мита и др.;
 • „Потвърждение” е процесът, при който Дружеството удостоверява, че направената Поръчка е получена. Потвърждението за получена Поръчка не е равносилно на нейното приемане от Дружеството;
 • „Приемане“ е процесът, при който Дружеството одобрява направената от Клиента Поръчка. Едва с Приемането ще се счита, че Дружеството и Клиентът са сключили договор за покупко-продажба на избраните Артикули.

III. ПОРЪЧВАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите, предлагани от Дружеството, се продават директно от него и могат да бъдат поръчани чрез електронния магазин в Уебсайта: www.annesemonin.bg Подробна информация за характеристиките на Артикулите, в т.ч. вид на продукта, съставки, количество, цена и др., са публикувани на Уебсайта.

Поръчване на Артикули чрез електронен магазин в Уебсайта:

Необходимо е от онлайн каталога да изберете един или няколко Артикула и чрез бутон “Купи” да го добавите в Кошницата за пазаруване.

За да се направите Поръчка чрез Уебсайта, не е задължително регистрирането на потребителски профил.

За създаване на потребителски профил е нужно да предоставите лични данни. Чрез натискане на бутон с текст "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на настоящите Общи условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Бутон “Добавете в кошницата” добавя избрания Артикул в Количката за пазаруване, след което Клиентът има възможност да добави още Артикули в Кошницата за пазаруване или да продължи към завършване на поръчката.

При потвърждаване на поръчката, Клиентът има възможност да прегледа Артикулите, които е добавил в Кошницата за пазаруване, техния брой, единична цена, транспортни разходи, както и общата сума за плащане.

Клиентът може да завърши поръчката с вече регистриран потребителски профил, да регистрира нов профил или само да попълни изискваните данни за поръчка, а именно:

 • Име и фамилия;
 • Електронна поща (email);
 • Телефон за връзка;
 • Точен адрес за доставка или адрес на офис на куриерска компания СПИДИ;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане.

Предоставените лични данни се обработват съгласно Политиката за поверителност на Дружеството.

С изпращане на Поръчката Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. В случай че не сте съгласни с някои от тях, моля, не изпращайте своята заявка за закупуване на Артикули от Уебсайта.

Поръчката се счита за предадена, когато Дружеството получи Вашата заявка по електронен път, заедно с Вашите данни и информацията за Поръчката, потвърдени от Вас.

Поръчката ще бъде запазена в нашата база данни за времето, необходимо за нейното обработване и изпълнение в съответствие с изискванията на закона.

Потвърждаване и Приемане на Поръчки

Направени и приети Поръчки в работен ден се изпращат в срок до 24 часа към избраната от Дружеството куриерска компания - СПИДИ.

Направени Поръчки в неработен ден се приемат и изпълняват в първия работен ден, следващ неработния ден, в който те са направени.

След като изпратите Поръчката, на Вашата електронна поща ще получите потвърждение за нейното успешно получаване.

При приемане на Поръчката от страна на Дружеството ще получите потвърждение за нейното одобрение, като собствеността и рискът от погиване по отношение на поръчаните Артикули преминават от Дружеството към Вас в момента на предаване на Артикулите на избрана от Дружеството куриерската компания - СПИДИ (за повече информация виж т. V).

Част от Артикулите е възможно да не се предлагат и не са налични в момента. Дружеството си запазва правото да не приема Поръчки, когато те са непълни или неточни, или Артикулите вече не са на разположение (не са в наличност). В тези случаи Дружеството ще Ви информира по електронната поща, че изпълнението на заявената Поръчка не е възможно. Дружеството ще Ви информира за липсата на поръчаните Артикули в рамките на 5 (пет) дни от деня, в който Вашата заявка е получена.

Дружеството има право да откаже да приеме Поръчка на некоректен Клиент, когато последният:

 • не е спазил настоящите Общи условия;
 • при предходни Поръчки е отказал да получи Артикулите;
 • при предходни Поръчки не е потърсил Артикулите, поради което Артикулите са върнати на Дружеството.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ НА АРТИКУЛИТЕ

Дружеството предлага за продажба висококачествени Артикули. Техните основни характеристики са показани и описани във всяка индивидуална страница на съответния Артикул.

Всички цени, посочени в електронния магазин на Уебсайта, са в български левове с включен ДДС, като не включват транспортните разходи. Когато Стойността на Поръчката е над 150,00 лв., доставката, описана в т. V, е безплатна за Клиента.

Цените на Артикулите подлежат на промяна без да е необходимо изрично уведомление до Потребителите на Уебсайта от страна на Дружеството. Актуализацията може да бъде извършвана по всяко време и неограничен брой пъти по преценка на Дружеството. Необходимо е да проверите крайната цена преди да направите своята Поръчка към Дружеството.

Плащанията се извършват в български лева по един от следните начини, избран в процеса на поръчване на Артикули чрез електронния магазин на Уебсайта:

 • Чрез услугата пощенски паричен превод (наложен платеж), предоставена от избрана от Дружеството куриерска компания - СПИДИ, към Дружеството при получаване на Артикулите;
 • Чрез банкова карта: VISA, MASTERCARD, БОРИКА;
 • По банков път по сметка на Дружеството. При избор на този начин на плащане Вие се съгласявате да заплатите Стойността на Поръчката авансово на посочена от Дружеството банкова сметка. При избор на опция плащане по банков път Поръчката ще бъде задържана до заверяването на нашата сметка със съответната сума, след което Вашата поръчка ще бъде изпълнена.

Получаване на плащане от Дружеството, без да е направено Приемане на Поръчката от Дружеството, не означава, че е налице сключен договор и не поражда задължение за Дружеството да я изпълни.

При плащане чрез пощенски паричен превод (наложен платеж), Клиентът следва да се легитимира пред представителя на куриерската компания с официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на Клиента. В противен случай Дружеството има право да не изпълни Поръчката и да не достави Артикулите. При предаване на артикулите Клиентът подписва придружаващите Поръчката документи.

Кодове за отстъпка:

Кодовете за отстъпка са персонализирани кодове, издавани от Дружеството, които Ви позволяват да се възползвате от отстъпки от цената на определени Артикули при покупки, чрез електронния магазин в Уебсайта.

Ако разполагате с такъв код, можете да го въведете в съответната стъпка при завършване на Поръчката. Отстъпките ще бъдат добавени автоматично към Поръчката и ще бъдат видими на Уебсайта.

Кодовете за отстъпки не могат да се използват в комбинация с други кодове.

Всеки код е възможно да има краен срок за използване, така че след изтичането му кодът става невалиден.

Кодовете за отстъпка не могат да се обменят за тяхната парична равностойност при никакви обстоятелства.

V. ДОСТАВЯНЕ НА ПОРЪЧАНИ АРТИКУЛИ

Дружеството извършва доставки само на територията на Република България. Доставките се извършват с избрана от Дружеството куриерска компания (СПИДИ).

В случаите, в които Клиентът е юридическо лице, доставката може да бъде получена от представител на юридическото лице, посочен в Поръчката.

Имате възможност да изберете от два начина на доставка:

 • Доставка до адрес – необходимо е да попълните точен адрес за доставка;
 • Доставка до офис на куриерска компания.

За срока и условията на доставката се прилагат общите условия на избраната от Дружеството куриерска компания. Дружеството не отговаря за забавяне при доставката по вина на куриерската компания.

В случай, че в момента на доставка на посочения адрес, в посочените срок и часови диапазон Клиентът не бъде открит или не отиде до офис на избраната от Дружеството куриерска компания, за да получи в срок пратката, Дружеството се освобождава от задължението си да изпълни доставянето на Поръчката.

VI. ПРЕГЛЕД, ПРАВО НА ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА АРТИКУЛИ

При получаване на Поръчката Клиентът следва да провери дали Артикулите съответстват на Поръчката.

При несъответствие на получените Артикули с Поръчката Дружеството заменя Артикулите за своя сметка без допълнителни такси за Клиента.

При липса на поръчан Артикул от Клиента Дружеството може да предложи алтернативни Артикули на същата стойност. Ако Клиентът откаже да замени Артикулите и последните са били платени предварително по банков път, сумите подлежат на възстановяване в рамките на 5 (пет) работни дни.

При отказ от страна на Клиента да заплати цената на Поръчката, респективно да получи пратката - разходите за връщане на Артикулите са за сметка на Клиента. Върнатите Артикули трябва да бъдат изпратени до Дружеството на следния адрес: гр.Варна, ул. Йоан Екзарх 19, офис 2. Когато Артикулите са били платени предварително по банков път, сумите подлежат на възстановяване в рамките на 5 (пет) работни дни.

След като Дружеството получи върнатите Артикули, Клиентът ще получи съобщение по електронен път, че върнатите Артикули са били приети.

Отказ от договора, ако Артикулите не са разопаковани и не им е нарушена оригиналната опаковка

В съответствие със Закона за защита на потребителите можете да се възползвате от правото да се откажате от Поръчката и да върнате закупените Артикули без никакви санкции и без да е необходимо да се изтъква конкретна причина за това.

При връщане Артикулите трябва да са в оригиналната си опаковка, без следи от употреба и нарушаване на търговския вид (напр. разкъсана транспортна опаковка, целофан, премахнати етикети, липсващи части, отворени флакони/шишета и др.) и да са придружени с всички съпътстващи документи - касова бележка, разписка за пощенски паричен превод и/или фактура.

В срок от четиринадесет (14) дни от датата, на която са получени Артикулите, Клиентите имат право да заявят своята воля за връщане. За това е необходимо предварително да изпратите Стандартен формуляр за упражняване право на отказ на следния електронен адрес: www.annesemonin.bg. В тези случаи Дружеството незабавно изпраща по електронен път на Клиента потвърждение за получаване на отказа му.

Артикулите трябва да бъдат върнати неизползвани, неотворени и в пълен обем в тяхната оригинална и ненарушена търговска и транспортна опаковка.

Върнатите Артикули, както и всички съпътстващи документи - касова бележка, разписка за пощенски паричен превод и/или фактура, трябва да бъдат изпратени до Дружеството в срок до 7 (седем) дни от датата, на която сте изпратили своето писмено заявление за отказ на следния адрес: гр. Варна, ул. Йоан Екзарх 19, офис 2. Не се приема връщане на Артикули, чрез пратки с наложен платеж.

След като Дружеството получи върнатите Артикули и провери, че те отговарят на всички изисквания за връщане, ще получите съобщение по електронен път, че върнатите Артикули са били приети.

При изрично и пълно изпълнение на посочените по-горе условия, Дружеството ще възстанови пълната сума за върнатите Артикули, с изключение на направените от Вас разходи за доставка и връщане. Всички суми ще бъдат възстановени по начина, по който са били заплатени – чрез директно банково плащане, чрез банкова карта или чрез пощенски паричен превод. Сумите се възстановяват с обратна операция по картата или банковата сметка, с които е направено плащането, в срок от 3 работни дни, веднага след като бъдат изпълнени посочените по-горе условия.

В случай, че върнатите Артикули не отговарят на условията за връщане (т.е. Артикулите са разопаковани или с нарушена оригиналната опаковка – разкъсана транспортна опаковка, целофан, премахнати етикети, липсващи части, отворени флакони/шишета и др.), ще бъдете уведомени по електронен път. В този случай можете да изберете Артикулите да бъдат доставени обратно до Вас за Ваша сметка. Ако откажете, Дружеството си запазва правото да задържи върнатите Артикули, както и заплатената сума за тях.

Моля, имайте предвид, че всички мита, данъци и такси (ако има такива), които сте платили за доставка на закупените продукти не се възстановяват.

VII. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Дружеството не носи никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само вреди, пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от използване на Уебсайта.

В случай, че вследствие на използването на Уебсайта или Артикули от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди Клиентът поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

VIII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството се стреми да подобрява технически и организационно Уебсайта, като прилага мерки за осигуряване на сигурност на услугите му, с цел предотвратяване на неразрешено използване или достъп до данни, както и за предотвратяване на рискове от разпространение, унищожаване и загуба на данни и конфиденциална информация по отношение на Потребителите на Уебсайта, както и за да се избегне непозволен или незаконен достъп до такива данни и информация.

Дружеството приема и публикува Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Чрез изпращане на Поръчка, Клиентът се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Дружеството.

IX. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само, снимки, илюстрации, видеоклипове, документи, фигури, лого и всякакви други материали, публикувани във всякакъв формат, включително менюта, части от уебстраници, графики, цветове, схеми, инструменти, шрифтове, дизайн на Уебсайта, диаграми са защитени с авторско право и от всяко друго право на интелектуална собственост, принадлежащи на Дружеството и на съответните носители на права. Частично или изцяло възпроизвеждане, независимо под каква форма, на Уебсайта или неговото съдържание не е разрешено без писменото съгласие на Дружеството.

Дружеството има изключителното право да разрешава или забранява всяко възпроизвеждане (независимо дали пряко или непряко, временно или постоянно, или по всяка друга причина или каквато и да е форма, изцяло или частично) на Уебсайта и неговото съдържание. Използването на такива копия се разрешава единствено за законни цели и в съответствие с авторски и други права на интелектуална собственост на Дружеството и на авторите на произведенията, публикувани на Уебсайта.

X. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Възникналите спорове ще се разрешават чрез постигане на взаимно съгласие. Ако постигането на съгласие се окаже невъзможно, всички спорове, породени от изпълнението на Поръчки или отнасящи се до последните, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти, или приспособяване към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат отнасяни за разрешавани до орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове е всеки орган, независимо от неговото наименование, който е установен, осъществява постоянно дейност по алтернативно решаване на потребителски спорове и е включен в списъка по чл. 181 „п“ от Закона за защита на потребителите.

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr/ - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Последна актуализация 15.02.2022 г.

Продуктът е добавен към Вашия списък с любими продукти
Добавен е продукт за сравнение

Този сайт използва бискитки (coockies). За повече информация вижте тук